Anything’s possible if you’ve got enough nerve
Mouri Ran, Sera Masumi, Kudou Shinichi, Touyama Kazuha, Miyano Shiho, Keiko Momoi, Sonoko Suzuki, Kaito KID, Koizumi Akako, Nakamori Aoko

Mouri Ran, Sera Masumi, Kudou Shinichi, Touyama Kazuha, Miyano Shiho, Keiko Momoi, Sonoko Suzuki, Kaito KID, Koizumi Akako, Nakamori Aoko

Kaito KID

Kaito KID

Kaito KID

Kaito KID

Kuroba Kaito

Kuroba Kaito

hwonder:

pecoraio vai sempre meglio

hwonder:

pecoraio vai sempre meglio

Kuroba Kaito, Sonoko Suzuki

Kuroba Kaito, Sonoko Suzuki

Kaito KID, Nakamori Aoko

Kaito KID, Nakamori Aoko

Kuroba Kaito, Nakamori Aoko

Kuroba Kaito, Nakamori Aoko

Kaito KID

Kaito KID